Kvalitatívna metóda výmeny vzduchu

Pozrtite si prezentáciu unikátneho systému výmeny vzduchu v administratívnej budove založeného na báze porovnania meraní kvality ovzdušia vo vonkajšom prosterdí na fasáde budovy a v jej bezprostrednom okolí a dát z merania vo vnútroných priestoroch. Komparáciou získaných dát a ich distribúciou do MaR vieme zabezpečiť vetranie a dekontamináciu vzduchu na vysokej úrovni čistoty vnútroného ovzdušia. Systém pracuje plne automatizovane a vyššiu úroveň dekontaminácie a čistoty spúšťa len v prípade potreby. Ide o prepojenie troch IoT systémov: CityAir ( systém na meranie vonkajšej kvality ovzdušia, MagicAir ( systém na merania kvality vnútroného ovzdušia ) a MaR ( systém na riadenie VZT ).